پست های ارسال شده در آدر سال 1390

خسته میشود پنجره از لمس انگشتانم که خط میکشد تمام پیکره اش را ...اما ترک نمیشود برای من این عادت همیشگی ادامه مطلب
/ 14 نظر / 19 بازدید